ОДАБРАНЕ ТЕМЕ НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА ОБУКУ ЗАПОСЛЕНИХ У ПРЕДУЗЕЋИМА:

АЗБЕСТНИ ОТПАД И МОГУЋНОСТИ РЕЦИКЛАЖЕ

КОРИШЋЕЊЕ КОМУНАЛНОГ ЧВРСТОГ ОТПАДА У ПРОЦЕСУ ПРОИЗВОДЊЕ ХРАНЕ

МОГУЋНОСТИ КОРИШЋЕЊА ОТПАДНИХ СИРОВИНА ИЗ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА ДОБИЈАЊЕ ЕНЕРГИЈЕ

ОТПАД ЗАГАЂЕН ПОЛИХЛОРОВАНИМ БИФЕНИЛИМА

ПРОИЗВОДЊА ТОПЛОТНЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПОСТРОЈЕЊИМА ЗА ИНСИНЕРАЦИЈУ КОМУНАЛНОГ ЧВРСТОГ ОТПАДА

РЕЦИКЛАЖА ГУМЕ И ЊЕН УТИЦАЈ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

СМАЊЕЊЕ ОТПАДА У ШТАМПАРИЈАМА ПРИМЕНОМ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА ОБРАДУ МЕТАЛА

АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ КАО АСПЕКТ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

МЕДИЦИНСКИ ОТПАД

У склопу пројекта WaMPPP, организована је посета студената Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду Техничком универзитету у Острави, Република Чешка. Посета је имала радни карактер и трајала је у периоду од 22.05.-09.06.2017.

1_resize

Циљ посете је био проширење и осавремењивање знања студената одсека Заштите из области управљања отпадом. Технички универзитет у Острави је посетило укупно 15 студената из Републике Србије, са 5 различитих високошколских установа, тако да је пут Чешке Републике, из Високе техничке школе струковних студија из Новог Сада отпутовало троје студената.

2_resize3_resize

У оквиру ове посете, студентима се представила организација Zero Waste University – организација састављена од ентузијаста која се бави пројектима везаним за прераду отпада и чувања животне средине. Студенти су најпре одслушали неколико предавања на тему управљања отпадом, а касније су учествовали у радионицама на ову тему. Били су подељени у три групе од по петоро студената и свака је имала свој задатак. Прва група се бавила темом везаном за „протектирање“ и поновну употребу истрошених аутомобилских и камионских пнеуматика, друга група је имала задатак да разради и представи цео процес прераде отпада и добијање погонског горива за потребе топлана, док се трећа група бавила тематиком како да се повећа свест код грађана у вези заштите човекове околине и значаја рециклирања. Студенти су такође у овим радионицама имали прилике да спознају разне могућности остваривања финансијског профита од рециклаже. По завршетку радионице, студенти су јавно презентовали резултате свог рада.

Студенти су такође боравили на терену. Најпре су посетили продавницу здраве хране “Bez obalu” – прву радњу у Острави без амбалаже. Тиме су упознати са новим трендом у области заштите животне средине.

4_resize5_resize

Потом су обишли депонију Хрушов. Том приликом су разгледали постројење за сортирање и прераду отпада OZO. Студентима је представљен комплетан процес прераде отпада – од разврставања па до финалних производа (горива за топлане, сировине за рециклирано стакло, и сл.).  Посетили су и фабрику за рециклажу.

6_resize7_resize8_resize

Такође су обишли и компостарну која послује у склопу компаније OZO. To je била прилика за упознавање целокупног поступка компостирања биљног отпада у циљу производње компоста и супстрата. Студенти су такође упознати са процесом пречишћавања воде која се добија као отпадна у поступку компостирања, а касније се дистрибуира као техничка вода.

9_resize10_resize

На крају ове радне посете, студенти су добили сертификат о обављеној стручној пракси на Техничком универзитету у Острави.

11_resize

Више фотографија можете погледати у галерији.

Проценат студијских програма на којима се обрађује тематика управљање отпадом кроз предмете на основним студијама је 0,02 %, на специјалистичким студијама 0,28 % и на докторским студијама 0,95 % у Војводини док је тај проценат у земљама чланицама ЕУ на основним студијама 1,71 % на мастер студијама 0,03 % и на докторским студијама 0,44 %.

Преузмите комплетан документ:

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ У ВОЈВОДИНИ И ЕУ

Извештајем су обухваћена предузећа на територији Војводине која обављају делатност управљање отпадом. Таквих предузећа у раду је 106. Од свих функција које обухватају делатност управљања отпадом, нпр. сакупљање, транспорт, сепарација, рециклажа, третман и одлагање, највише је оних предузећа чија је функција сакупљање и транспорт различитих врста отпада.

Преузмите комплетан документ:

АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋИХ КАПАЦИТЕТА У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ВОЈВОДИНИ

Наредни извештај даје приказ наставних предмета на Високошколским установама у Војводини који у плановима и програмима својих предмета обухватају тематске области везане за управљање отпадом. Извештај даје прегледну анализу, а сви детаљи су дати у прилозима.

Преузмите комплетан документ:

АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ У ВОЈВОДИНИ И ЕУ