ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ – ОДАБРАНЕ ТЕМЕ НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА

ОДАБРАНЕ ТЕМЕ НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА ОБУКУ ЗАПОСЛЕНИХ У ПРЕДУЗЕЋИМА:

АЗБЕСТНИ ОТПАД И МОГУЋНОСТИ РЕЦИКЛАЖЕ

КОРИШЋЕЊЕ КОМУНАЛНОГ ЧВРСТОГ ОТПАДА У ПРОЦЕСУ ПРОИЗВОДЊЕ ХРАНЕ

МОГУЋНОСТИ КОРИШЋЕЊА ОТПАДНИХ СИРОВИНА ИЗ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА ДОБИЈАЊЕ ЕНЕРГИЈЕ

ОТПАД ЗАГАЂЕН ПОЛИХЛОРОВАНИМ БИФЕНИЛИМА

ПРОИЗВОДЊА ТОПЛОТНЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ПОСТРОЈЕЊИМА ЗА ИНСИНЕРАЦИЈУ КОМУНАЛНОГ ЧВРСТОГ ОТПАДА

РЕЦИКЛАЖА ГУМЕ И ЊЕН УТИЦАЈ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

СМАЊЕЊЕ ОТПАДА У ШТАМПАРИЈАМА ПРИМЕНОМ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА ОБРАДУ МЕТАЛА

АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ КАО АСПЕКТ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

МЕДИЦИНСКИ ОТПАД

Comments are closed.